header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Wet BeZeVa

BeZaVa -Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters


De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), beter bekend als Modernisering Ziektewet, is bedoeld om het ziekteverzuim onder vangnetters terug te dringen. Vangnetters zijn werknemers die geen werkgever meer hebben en ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen of werknemers met een hoog ziekterisico zoals zwangeren en orgaandonoren. Deze groep blijkt namelijk veel vaker aanspraak te maken op een WIA-uitkering.
In 2014 verandert de premieheffing voor de sociale verzekeringen. Naast de premies die u nu als werkgever betaalt, komen er twee nieuwe premies bij: de ZW-flexpremie voor Ziektewetuitkeringen en de WGA-flexpremie voor WGA-uitkeringen. De hoogte van die premies is afhankelijk van uw loonsom en de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn betaald aan vangnetters.

Nieuw is dat u als werkgever het financiële risico gaat dragen van werknemers die ziek uit dienst gaan. Dat geldt zowel voor vaste als tijdelijke werknemers. Daarnaast gaat u het risico dragen van werknemers die zich binnen een termijn van 28 dagen na uitdiensttreding alsnog ziek melden. Dit heet 'nawerking'. Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat ze een vangnetter in dienst hebben gehad.

Wat betekent BeZaVa voor kleine werkgevers


Bent u een werkgever met een loonsom kleiner dan € 307.000,- (ongeveer 10 werknemers)? En bent u verzekerd via het UWV? Dan gaat u voor de Ziektewet een premie betalen (ZW-flexpremie) die afhankelijk is van het verzuim in onze sector. Voor de sector Gezondheidszorg bedraagt die premie 0,27 procent van uw loonsom.
Daarnaast verdwijnt de gedifferentieerde WGA-premie. Ook hiervoor gaat u een sectorafhankelijke premie betalen. Deze bedraagt 0,51 porocent van uw loonsom. Tot slot gaat u een nieuwe sectorpremie betalen; de WGA-flexpremie. Deze premie bedraagt 0,14 procent van uw loonsom.

Bent u een kleine werkgever, en bent u eigenrisicodrager voor de WGA

U betaalt vanaf 1 januari 2014 gewoon nog de sectorpremie van de Ziektewet die is samengevoegd met die van de WW zoals voorheen ook het geval was. Pas in 2016 verandert er iets voor u. U wordt dan automatisch ook eigenrsicodrager voor WGA-flex. Uw verzekeraar zal hiervoor een hogere premie in rekening brengen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd door uw verzekeringsadviseur. U hebt dan ook de mogelijkheid om uw WGA-verzekering voor eigenrisicodragen op te zeggen.
Als u op dit moment wordt geconfronteerd met premieverhogingen in uw WGA-verzekering voor eigenrisicodragen, dan heeft dat nog niets te maken met BeZaVa, maar u heeft wel de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen. Overleg dit wel altijd met uw verzekeringsadviseur.

Wat betekent BeZaVa voor middelgrote en grote werkgevers


Bent u een werkgever met een loonsom groter dan € 307.000,-? Dan ontving u mogelijk een brief van het UWV. Bij deze brief zat een bijlage met de lijst van werknemers die (deels) aan u worden toegerekend in het kader van de ZW-flexpremie of WGA-flexpremie.
U betaalt vanaf 1 januari 2014 een premie die grotendeels afhankelijk is van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid in uw praktijk. U betaalt dus geen sectorpremie, maar een individueel vastgestelde premie. Is uw loonsom kleiner dan € 3.070.000,- maar groter dan € 307.00,-? Dan betaalt u naast een individueel vastgestelde premie ook deels een sectorpremie. U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor WGA-flex; dat kan pas in 2016. En eigenrisicodragerschap voor ZW-flex is voor zorgwerkgevers nog niet echt aantrekkelijk.

Wat kunt u zelf doen?

Zoals gezegd kan de Modernisering Ziektewet een aanzienlijke stijging van de kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verzuim- en schadelastbeheersing is belangrijker dan ooit.

Nu al investeren in goed verzuimmanagement en maatregelen voor het beheersen van de schadelast helpt u om straks de kosten te beperken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een administratie bij te houden van werknemers die ziek uit dienst gaan, of die in de toekomst ziek uit dienst gaan.
Door hen te volgen en te ondersteunen bij de re-integratie kunt u als werkgever de kosten in de hand houden. Hierbij kan ACC Consultancy B.V. u helpen en ondersteunen. Bij ACC Consultancy B.V. wordt vanaf de eerste ziektedag een dossier bijgehouden en de acties uitgezet om een zieke medewerker weer z.s.m. aan het werk te krijgen.


U kunt de volgende maatregelen nemen om slim in te spelen op alle veranderingen:

Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vast in bijvoorbeeld het verzuimbeleid en de beëindigingsovereenkomst In de Verzuimapplicatie worden alle (tijdelijke) arbeidskrachten, met hun eventuele eerste ziektedag vastgelegd. Op deze manier heeft u snel de informatie voorhanden omtrent uw zieke medewerkers. daarnaast kunt u ook uw zieke ex-medewerkers volgen. ACC Consultancy B.V. kan u ondersteunen en begeleiden met uw verplichting om de re-integratie inspanningen van uw ex-medewerker te volgen.

Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA zal het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers aan u toerekenen. Op dit moment worden enkel arbeidsongeschiktheidslasten van vaste werknemers aan u toegerekend. Bij deze toerekening worden al regelmatig fouten gemaakt door het UWV. De verwachting is dan ook dat de toerekening van werknemers die met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst zijn gegaan, niet foutloos zal gebeuren. Met een sluitende Verzuimadministratie in de VerzuimApplicatie kunt u dit controleren

Zorg dat uw No-Risk medewerkers bekend zijn en geregistreerd worden in de VerzuimApplicatie, want deze werknemers komen niet voor uw risico wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Hierbij worden echter nog wel eens fouten gemaakt door het UWV.

Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan, zodat u uw beleid ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt uitvoeren en uw beleid ook bekend is bij uw personeel. ACC Consultancy B.V. kan hier heel wat taken van u uit handen nemen.

Houd bij nieuwe contracten rekening met de verhoogde AOW-leeftijd. Werknemers moeten immers tot steeds latere leeftijd doorwerken, wat ook zal doorwerken in bijvoorbeeld uw eventuele eigenrisicodragerschap voor de WGA en eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid die u heeft toegezegd aan uw werknemers.

Re-integratie van vangnetters wordt steeds belangrijker. Het UWV is hier zeer beperkt actief. Neem daarom contact op met uw arbodienstverlener ACC Consultancy B.V. als u met een vangnetter te maken krijgt.

U hebt de keuze of u publiek of privaat verzekerd wilt zijn. Beiden hebben voor- en nadelen. Raadpleeg uw verzekeringsadviseur als u eigenrisicodrager wilt worden voor de WGA of ZW.