header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

WIA - Werk en Inkomen naar Arbeidsverhouding

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Vanaf 1 januari 2006 is de WAO volledig veranderd. Arbeidsongeschikten vallen dan onder een nieuwe regeling: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA wordt gesplitst in een collectief en een privaat deel. Alleen volledig arbeidsongeschikten komen nog in aanmerking voor een uitkering die vanuit collectieve middelen is betaald. Zij vallen onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).


Criteria

De IVA is in eerste instantie bedoeld voor 'volledig en duurzaam' arbeidsongeschikten. Een werknemer voldoet aan deze norm als hij niet meer dan 20 procent van zijn laatstverdiende loon kan verdienen en als met zekerheid gesteld kan worden dat er geen herstel meer mogelijk is. Daarnaast hebben de vakbonden bedongen dat ook volledig arbeidsongeschikten met 'een geringe kans op herstel' een IVA-uitkering krijgen. Met behulp van een uitvoerige checklist kunnen keuringsartsen bepalen wanneer de kans op herstel gering is.


Hoogte uitkering

De IVA-uitkering bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon. De minister heeft te kennen gegeven dat als in de jaren na 2006 de WAO-instroom onder de 25.000 blijft, de uitkering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 verhoogd worden tot 75 procent van het laatstverdiende loon. De WIA instroom is gedaald onder de gestelde grens en nu ontvangt men 75 procent van het laatstverdiende loon.


Duur uitkering

In principe is de duur van de IVA-uitkering onbeperkt. Niet voor niets wordt ook wel gesproken van een zogeheten invaliditeitspensioen. De inkomensachteruitgang die bekend stond als WAO-gat, verdwijnt hierdoor. De groep volledig arbeidsongeschikten die nog een geringe kans op herstel hebben, zal gedurende de eerste vijf jaar ieder jaar aan een herkeuring worden onderworpen. Als herstel is opgetreden, komen zij in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terecht. Treedt binnen vijf jaar geen herstel op, dan valt de arbeidsongeschikte voortaan onder het 'reguliere' IVA-regime.

Website link: www.werknaarvermogen.nl