header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

WVP - Wet Verbetering Poortwachter

Met het doel de WIA-instroom terug te dringen, schrijft de overheid werkgevers tegenwoordig precies voor hoe ze de re-integratie van zieke werknemers moeten aanpakken. De verplichtingen waar werkgever en werknemer bij ziekte aan moeten voldoen, staan gedetailleerd omschreven in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), die is ingegaan op 1 april 2002. Alle werknemers die op of na deze datum ziek zijn geworden, vallen onder de bepalingen van deze wet.

Aanvankelijk had de WVP uitsluitend betrekking op het eerste ziektejaar. In verband met een gelijktijdige verlenging van de loondoorbetalingspicht is dit uitgebreid naar twee jaar voor alle ziekte die op of na 1 januari 2004 is begonnen.

wvp1

 

Welke verplichtingen zijn er in WVP

De Wet verbetering poortwachter regelt tot in detail welke activiteiten werkgever en werknemer ter voorkoming van WIA-instroom moeten verrichten.

Deze activiteiten zijn:

  • Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever dit binnen een week melden aan de “Arbo-dienst”.
  • Die moet vervolgens binnen 6 weken door middel van een probleemanalyse adviseren over de re-integratie.
  • Op basis hiervan moeten werkgever en werknemer uiterlijk in de 8e week samen een Plan van Aanpak voor de reïntegratie opstellen, waarin zij tevens afspreken wie zal optreden als Casemanager.
  • De werkgever moet alle vorderingen en afspraken bijhouden in een re-integratiedossier; bovendien moeten hij en de werknemer regelmatig evalueren.
  • Na 42 weken moet Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) van de ziekte op de hoogte worden gesteld.
  • UWV beoordeelt na 2 jaar ziekte of de inspanningen van werkgever en werknemer voldoende zijn geweest.
  • Dit gebeurt op basis van een re-integratieverslag dat deze partijen bij de WIA-aanvraag moeten indienen.


Sancties

Het UWV kan de WIA-aanvraag afwijzen voor werknemers van wie de werkgever niet zijn best heeft gedaan om de re-integratie tot een succes te maken. Daarbij kan de loondoorbetalingplicht met maximaal één jaar worden verlengd.

Ook de plichten van de werknemer zijn aangescherpt. Als de werknemer niet wil meewerken aan zijn re-integratie, kan de werkgever de loonbetaling stopzetten en – als dat niet helpt – zelfs een ontslagvergunning aanvragen.

Website: www.werknaarvermogen.nl